ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКА И ОХРАНА НА ТРУДА

03.02.2012 10:43

 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКА И ОХРАНА НА ТРУДА

    В компютърния кабинет се провеждат редовни учебни занятия на групите в съответствие с учебната програма.
    Задължение на всички преподаватели и ученици, ползващи компютрите е да се грижат за опазването и правилната им експлоатация.
    Спазването на този правилник е задължително за всички, които се обучават или провеждат обучение в компютърния кабинет.
    Контролът по изпълнението на правилника се осъществява от училищното ръководство.

 

При ползването на компютърния кабинет се спазват следните задължителни правила:

 

І. Задължения на преподавателя.

 

 1. Преподавателя е длъжен да запознае обучаваните от него ученици с изискванията на техниката за безопасност.
 2. Преподавателят  е длъжен да проведе инструктаж срещу подпис на учениците, както и на родителите на тези ученици, които не са навършили 16 години.
 3. Инструктажът се провежда за нормите и хигиенните правила при работа с персонални компютри, както и за правните и етични аспекти при работа с информационни технологии и за вредните последствия от продължителни занимания и компютърни игри.
 4. Преподавателят носи цялата отговорност по опазване и съхранение на техниката в компютърната зала.
 5. Ако по време на учебните занятия възникне повреда или каквато и да била неизправност, преподавателя е длъжен незабавно да съобщи на училищното ръководство.
 6. Преподавателят е длъжен да провежда курса на обучение по предварително утвърдена учебна програма.
 7. Длъжен и да отразява в тетрадка състоянието на техниката в компютърната зала след  всяко проведено учебно занятие (ако е възникнала повреда).
 8. При внезапно спиране на тока да  изключи захранването на компютрите.
 9. След приключване на учебните занятия е длъжен:
 • да провери работното състояние на наличната техника;
 • да провери дали всеки компютър е изключен;
 • да затвори всички прозорци;
 • да изключи захранването;
 • да заключи вратите на компютърната зала;
 1. Осъществява контрол по спазването на правните и етични норми и хигиенните  правила на учениците по време на занятията.

 

ІІ. Задължения на ученика.

 

 1. Учениците влизат в компютърната зала само в присъствието на преподавател.
 2. Всяко работно място в компютърния кабинет е номерирано и постоянно за работещите на него ученици по време на курса на обучение.
 3. Учениците в началото на курса на обучение се подписват в книгата за инструктаж, че са запознати с техниката на безопасност и правните и етични норми в компютърните кабинети.
 4. Всеки ученик носи  персонална отговорност за състоянието на хардуера и софтуера  на своето работно място.
 5. Захранващото напрежение на компютърната техника се включва само от преподавателя.
 6. Компютрите се включват само след разрешение на преподавателя при спазване на необходимата последователност.
 7. Между включването и изключването на компютъра да се изчаква най-малко 10 секунди.
 8. Не се разрешава на учениците да използват компютърната техника за лични нужди.
 9. Не се разрешава на учениците да инсталират и деинсталират софтуер без разрешение на преподавателя.
 10. Забранява се разлепването и унищожаването на гаранционните лепенки, поставени върху компютърните кутии и мониторите.
 11. Да не се местят компютъра и неговите части; да не се теглят и огъват кабелите, да не се изключват или свързват от учениците периферните устройства.
 12. Да не се удря грубо по клавиатурата, бутоните на мишката, хардуера.
 13. Да не се внасят хранителни продукти и напитки в компютърните кабинети, включително вода.
 14. Да не работи продължително време на компютъра.
 15. При работата в компютърния кабинет да не шуми и да не пречи на останалите.
 16. Не се изтриват папки и файлове на други ученици.
 17. Ако по време на учебните занятия ученик констатира хардуерна повреда или неизправност, длъжен е да съобщи незабавно на преподавателя.
 18. След приключване на учебните занятия учениците са длъжни да изключат компютрите  и оставят подредено  и чисто работното си място.
 19. При неспазване на изискванията от настоящия правилник, както и при занимания с компютърни игри и софтуер различен от изучавания, ученикът се наказва съгласно действащия правилник за вътрешния ред в училището.
 

ІІІ. Правни и етични аспекти при работа с персонални компютри.

 
 1. Училищната  компютърна мрежа и Интернет се използват от учениците само с образователни цели.
 2. Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или незаконна дейност.
 3. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота, служебен телефон на родителите, без предварително разрешение от тях.
 4. Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици, техни близки и учители, без предварително съгласие на съответното лице.
 5. Учениците не трябва да приемат срещи с лица с които са се запознали в Интернет, освен след съгласието на родителите.
 6. Учениците са длъжни незабавно да информират преподавателя, когато попаднат на материали с вредно или незаконно съдържание като порнография, проповядване на тероризъм и насилие, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.
 7. Учениците не трябва да изпращат или отговарят на съобщения, които са обидни, заплашващи или неприлични.
 8. Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, получени от непознат подател.
 9. Забранено е изпращането на анонимни или верижни съобщения.
 10. Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи.
 11. Забранява се използването на чуждо потребителско име и парола.
 12. Учениците не трябва да предоставят неверни данни за себе си.
 13. Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски материали без разрешение, както и всяка друга дейност, която нарушава авторските права.
 14. При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището.
 15. Всички съобщения, адресирани до други субекти в мрежата, трябва да отговарят на международния Интернет етикет.